MIKÄ ON KULTTUURIKOIRA?

Kulttuurikoiran laumaan kuuluvat ihmiset koirineen, joiden missiona on ennaltaehkäistä yksinäisyyttä ja tukea sosiaalista kasvua. Tarjoamme rikastuttavan sosiaalisen ympäristön ohjatun luovan ryhmätoiminnan keinoin. Taustalla on näkemys siitä, että ihminen elää tasapainoista, merkityksellistä elämää yhteydessä toisiin. 

Toimimme koiramaisen lempeällä sydämellä, taiteen vapaudella ja rohkeudella, jaetun ilon ja innostumisen siivittäminä.

KULTTUURIKOIRAKOT

Kulttuurikoirakot ovat tehtäväänsä koulutettuja ammattilaisia. Palveluissamme tärkeässä osassa ovat soveltuvuudeltaan testatut ja toimintaan Sosped Koira –koulutuksessa valmentautuneet koiratyöparit. Toimimme tavoitteellisesti ja toiminnan laatua sekä vaikuttavuutta seurataan säännöllisesti.

Tarjoamme varhaista tukea lapsille mm. koulujen kerhotoimintana ja sosiaalitoimen lapsi- ja perhetyön tukipalveluina. Jälkimmäisiä on toteutettu myös pitempikestoisina yksilötukisuhteina.

TUEMME KASVUA

Kulttuurikoira tarjoaa läsnäolevan ja kannustavan kohtaamisen, jossa on tilaa ja aikaa erilaisille persoonille. Kulttuurikoiralle erilaisuus on voimavara ja inspiraation lähde. Ryhmät ovat toiminnallisia, ja niissä opitaan kokemuksen kautta. Sosiaalisen toimintakyvyn parantaminen on yksi päätehtävistämme. Ryhmissä harjaannutetaan mm. itsetuntemusta, tunnetaitoja, empatia- ja yhteistyökykyä, itsehillintää, rajojen asettamista ja toisten huomioonottamista. Edellämainitut edesauttavat hyvinvointia tukevien ihmissuhteiden solmimista ja ennaltaehkäisevät yksinäisyyden ja kiusaamisen kokemuksia. Ohjaajan kiinnostus ryhmäläisiin sekä lempeä koiraseura vähentävät itseensäkääriytymistä ja avaavat mahdollisuuden oppia itsestä ja toisista uutta. Ryhmissä vaalitaan tietoisesti luottamusta ja luovuuden henkeä, ja vältetään kilpailua.

Arvot ja toimintaperiaatteet

ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Arvojamme ovat vapaaehtoisuus, erilaisuuden arvostaminen, luottamus ja huolenpito. Toimintaperiaatteillemme on leimallista kiireettömyys, yhteisöllisyys, ryhmämuotoinen ja osallistava työskentely sekä tekemällä ja kokemalla oppiminen. Tarjoamme turvaa ja tukea ainutlaatuisten voimavarojen, vahvuuksien ja sisäisten mahdollisuuksien esiin saattamiseen ja  kasvattamiseen. Kiinnitämme huomiota luovuus- ja oppimiskykyyn, sisäiseen motivaatioon, kriittisen ajattelun kehittämiseen sekä niiden taustalla vallitsevaan luottamukselliseen yhteistyötaitoon. Tuemme uteliaisuutta, mielikuvitusta, aloitteellisuutta ja yritteliäisyyttä. Itsetuntemuksen ja sosiaalisten taitojen parantaminen ovat keskeisiä ryhmäteemojamme.

KULTTUURIKOIRAN TAUSTAA

Kulttuurikoira on saanut alkunsa käytännön kokemuksista mielenterveystyössä sekä vapaaehtoistoiminnan että ammattityön merkeissä. Useilla nuorilla aikuisilla mielenterveyskuntoutujilla vastoinkäymiset ovat alkaneet jo varhaislapsuudessa tai alakoulussa kiusaamisesta tai muista yksinäisyyteen liittyvistä kokemuksista. Inhimillisen kärsimyksen ohella tämä polku on valtava kustannusten aiheuttaja: jo yksi 18-vuotias työkyvyttömyyseläkepäätöksen saanut mielenterveyskuntoutuja maksaa yhteiskunnalle yli 1,5M euroa. Kulttuurikoira toimii vastavoimana ulkopuolisuuden ja osattomuuden kokemusten ehkäisemiseksi.